Πρόσκληση Oικονομικής Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 26η Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

 

1. Διενέργεια προφορικής πλειοδοτικής επαναληπτικής δημοπρασίας για την 12ετή εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος, της πλατείας Χαρίτων για λειτουργία αναψυκτήριου – περιπτέρου.

 

2. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς του έκτακτου και πληρεξούσιου πρέσβη της Δημοκρατίας του Καζακστάν στο Δήμο μας (η με αρ. πρωτ. 20021/11.4.2013 αίτηση).

 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας /εργασίας με τίτλο “Διαρρυθμίσεις κτιρίου οδού Επιδαύρου” πρ/σας δαπάνης 73.800,00 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ).

 

4. Λήψη απόφασης επί του από 9/4/2013 πρακτικού διενέργειας και του από 9/4/2013 πρακτικού γνωμοδότησης του πρόχειρου διαγωνισμού της “Προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων”, ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 73.800,00 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ).

 

5. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου “Ετήσια συντήρηση σχολείων” συνολικής κατά τον πρ/σμό της (30/2013) μελέτης δαπάνης 1.000.000,00 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ).

 

6. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων της παροχής υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο ”Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών 6 έως 12 ετών”.

 

7. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση του αναδόχου “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.” λόγω ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης του έργου “Προσθήκη τριών αιθουσών διδασκαλίας κατ΄επέκταση-Α.Π.Χ.-Επεμβάσεις στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας”.

 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ)και έγκριση των συντασσόμενων τευχών της 10/2013 μελέτης , που αφορά στην εργασία “’Εκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας και βεβαίωσης καλής λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων στο γήπεδο μπάσκετ του ΕΑΚ”.

 

9. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου στο σεμινάριο με θέμα “Μηχανισμός βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων των ΟΤΑ”, που θα διεξαχθεί στις 29 και 30 Απριλίου 2013.

 

10. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 72,87 ευρώ, προς καταβολή τόκων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.

 

11. Έγκριση της με αρ. 1513/2013 απόφασης Δημάρχου, που αφορά ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Τσάπελη.

 

12. Έγκριση της με αρ. 1541/2013 απόφασης Δημάρχου, που αφορά ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση

 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

 

αφήστε ένα σχόλιο


× 5 = είκοσι