Πρόσκληση Oικονομικής Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 10η Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

1. Έγκριση του από 26.3.2013 πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την 12ετή εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος, της πλατείας Χαρίτων για λειτουργία αναψυκτήριου – περιπτέρου.

 

2. Έγκριση του από 1.4.2013 πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την εξαετή μίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του δημοτικού καταστήματος, που βρίσκεται στην είσοδο του Δημοτικού Νεκροταφείου του Δήμου μας για τη λειτουργία ανθοπωλείου.

 

3. Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών του υπαλλήλου του Δήμου μας Στέφανο Στεφάνου του Δημητρίου.

 

4. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των 5/2013, 81/2013 και 131/2013 προηγούμενων αποφάσεων για έγκριση δαπανών, που αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους και διάθεση αυτών.

 

5. Λήψη απόφασης για ανατροπή εκθέσεων (προτάσεων) ανάληψης υποχρέωσης, αποδέσμευσης των σχετικών πιστώσεων και έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, για λογαριασμούς (αμοιβές) μελετών και αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες και εργασίες σε εξέλιξη, μετά την εκτέλεση, παράδοση, διενέργεια και πραγματοποίησή τους αντίστοιχα, κατόπιν της 75/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικ. έτους.

 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς εξόφληση οφειλής του Δήμου μας προς το ΙΚΑ, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ.

 

7. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Λακαφώση Κων/νο.

 

8. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ελένη Μαγουλιώτη.

 

9. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

α/α Ο Αντιδήμαρχος

Ευστάθιος Γεωργούλας

αφήστε ένα σχόλιο


οκτώ + 2 =