Πρόσκληση Oικονομικής Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 26η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Tρίτη και ώρα 9.30 π.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

 

1. Συμπλήρωση της 26/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Ορισμό μελών στις Επιτροπές, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών»

 

2. Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών του υπαλλήλου του Δήμου μας Σταύρου Παπαδόπουλου του Πέτρου.

 

3. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών της 31/12/2012 για «Προμήθεια Συστήματος ασφαλείας Δημοτικού Αμαξοστασίου»

 

4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 570.053,89 € προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη , για δαπάνες κατασκευής , επέκτασης και συμπλήρωσης έργων.

 

5. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.452.975,43 € προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη , για δαπάνες μη ειδικά κατανομαζόμενες.

 

6. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.751.343,90 € προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη , για προμήθειες παγίων.

 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για το έτος 2013 ποσού 84.400,00 € για «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα)».

 

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00 € για «Προμήθεια Ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων»

 

9. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 734,31 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Αλέξανδρου Τσάπελη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

 

10. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 419,43 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου Αθηνών κ. Μαγουλιώτη Ελένης για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

 

11. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 3.075,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Πινάτση για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

 

12. Ανάθεση για γνωμοδότηση για εξώδικο συμβιβασμό στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία Φιλοπούλου.

 

13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 

14. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 

15. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 

16. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 

17. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 

 

 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

 

 

αφήστε ένα σχόλιο


7 × = σαράντα εννέα