Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 11η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

1. Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση/διόρθωση/επικαιροποίηση της με αρ. 355/2012 Πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας».

2. Λήψη απόφασης επί πρότασης του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Π.Α.» για την επιχορήγηση των Αθλητικών Σωματείων και Πολιτιστικών Συλλόγων έτους 2013.

3. Συμπλήρωση της 94/2013 πράξης του Δημοτικού συμβουλίου που αφορά: «Έγκριση του από 30.1.2013 με αρ. πρωτ. 6577/1.2.2013 πρακτικού κλήρωσης ορισμού μελών στις Επιτροπές προμηθειών και παροχής υπηρεσιών»

4. Αποδοχή παρακράτησης δόσεων-εισφορών πρώτου τριμήνου 2013 από ΔΕΗ από τα έσοδα του ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και φωτισμού και απόδοση αυτών στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για το χρονικό διάστημα 1/5/2013-30/6/2013

5. Αποδοχή χρηματικού ποσού 24.170,72 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από κατανομή Μαϊου έναντι δόσης έτους 2013 στο πλαίσιο της εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009-53 Α για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και καθορισμός των επενδύσεων-έργων, που θα χρηματοδοτηθούν.

6. Λήψη απόφασης για έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 560,00 € για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΚΔΑΠ 2012-2013»

7. Επί αίτησης της «ΒΕΝΟΤΟΞ Α.Ε. (HOTEL PALACE) για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας

8. Επιστροφή χρημάτων, που καταβλήθηκαν αχρεώστητα.

9. Επιστροφή χρημάτων, που καταβλήθηκαν αχρεώστητα.

10. Διαγραφή χρέους από δαπάνη καθαίρεσης, μεταφοράς και φύλαξης διαφημιστικού πλαισίου, ποσού 2.750,64 € της «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.»

11. Επί αίτησης του Τομέα Φαρμακοποιών αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων του Δήμου μας.

12. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου μας.

13. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου μας.

14. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου μας.

15. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου μας.

16. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα εκμίσθωσης χώρου ισογείου στο Δημοτικό κατάστημα για τοποθέτηση αυτόματων πωλητών αναψυκτικών, ροφημάτων και άλλων συναφών.

17. Επί αιτήματος της «ΨΙΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΣΙΑ» νομίμως εκπροσωπούμενη για παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Βάσω Κατράκη, για έκθεση βιβλίου.

18. Τροποποίηση της με αρ. 95/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Αποδοχή χρηματικού ποσού 49.200,00 € για την πράξη με κωδικό ΜΙS 376849 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» και με ονομασία «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Γλυφάδας»

 

19. Χορήγηση άδειας εκσκαφής.

Γλυφάδα, 6.6.2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άννα – Φωτεινή Σάκκου

αφήστε ένα σχόλιο


τρία × = 9