Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχι ακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15 την 29η Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.00 μ.μ.

 

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1. Λήψη απόφασης για ψήφιση του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ”

2. Λήψη συμπληρωματικής απόφασης για την υποβολή πρότασης καθιέρωσης εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του συνεχούς ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2013.

3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού -13- ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών διάρκειας -2- μηνών.

4. Λήψη απόφασης για καθορισμό των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης-αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έναντι ανταλλάγματος για την άσκηση δραστηριοτήτων του άρ. 2 της με Α.Π. Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013 ΚΥΑ και καθορισμός τιμήματος για τους όμορους, που έχουν δικαίωμα χρήσης άνευ δημοπρασίας.

5. Αποδοχή χρηματικού ποσού 24.170,72 ευρώ , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή του 1/12 του συνολικού ποσού της Ε΄δόσης άρθρου 27 του Ν.3756/2009 -53 Α΄ για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και καθορισμός των επενδύσεων-έργων, που θα χρηματοδοτηθούν.

6. Αποδοχή χρηματικού ποσού 56.560,00 ευρώ , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2013 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

7. Αποδοχή χρηματικού ποσού 56.560,00 ευρώ , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2013 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

8. Αποδοχή χρηματικού ποσού 54.500,00 ευρώ , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ/Πολιτική Προστασία έτους 2013 για κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας (πυροπροστασίας) και καθορισμός της δράσης πολιτικής προστασίας, που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό.

9. Αποδοχή χρηματικού ποσού 22.300,00 ευρώ , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2013 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

10. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση και κατάργηση δίκης των κ.κ. Αναστασίας (Νατάσας) Σαμακοβλή, Γεωργίας Σαμακοβλή του Χρήστου, της εταιρείας “ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.” (Σχετ. η 143/2013 Α.Ο.Ε.)

 

11. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση και κατάργηση δίκης με την εταιρεία με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε.” (Σχετ. απόφαση Ο.Ε.)

12. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αρ. 14/2013 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά χαρακτηρισμό κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2013, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της “Προμήθειας αναλώσιμων τεχνικών συνεργείων ”.

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της “Προμήθειας ξυλείας”.

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο “Οριζόντιος επιστημονικός σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ”.

 

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο “Αποψιλώσεις, καθαρισμοί και λοιπές εργασίες πολιτικής προστασίας”.

17. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου μας.

18. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου μας.

19. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου μας.

20. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου μας.

21. Επί αιτήματος του κ. Μουραφέτη Αθανάσιου για παραχώρηση χώρου στο πεζοδρόμιο της πλατείας Β. Κατράκη.

22. Επί αίτησης του κ. Βασιλείου Λάμπρου για τροποποίηση της με αρ. 465/2009 Α.Δ.Σ.

23. Επί αίτησης της κ. Μαρίας Γιαννίτσα για τροποποίηση της με αρ. 147/2007 Α.Δ.Σ.

24. Λήψη απόφασης επί του από 23.1.2013 πρακτικού της Επιτροπής για την παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία (από αναβολή).

 

Γλυφάδα, 25.4.2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άννα – Φωτεινή Σάκκου

αφήστε ένα σχόλιο


1 × = δυο