Ο ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΠΑΛΛΑΣΕΙ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ!

Σε εφαρμογή έχει τεθεί μία από τις πρώτες αποφάσεις που έλαβε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας, για την κατάργηση των δημοτικών τελών και για τις πολύτεκνες οικογένειες και για τους συμπολίτες μας με αναπηρία.

Η συγκεκριμένη απόφαση προβλέπει την πλήρη απαλλαγή των ευπαθών ομάδων (πολυτέκνων και ατόμων με αναπηρία) από τα δημοτικά τέλη (Καθαριότητας-Φωτισμού, Δημοτικού φόρου, Τέλους ακίνητης περιουσίας), ώστε να καταστεί ουσιαστική η οικονομική τους ανακούφιση και να ενισχυθεί ο κοινωνικός ρόλος του Δήμου υπέρ των ομάδων αυτών.

Τα ακόλουθα είναι οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στο Δημαρχείο Γλυφάδας (3ος όροφος, Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Δημοτικών Προσόδων) όσοι δικαιούνται την απαλλαγή.

Α. Άτομα με Αναπηρία

Για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και ετήσιο εισόδημα έως 60.000 ευρώ απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στα οικεία σωματεία ατόμων με αναπηρία και εκκαθαριστικό σημείωμα.

Β. Πολύτεκνοι

Για τις πολύτεκνες οικογένειες με 4 παιδιά και άν, και με εισόδημα έως 60.000 €, τα οποία είναι όλα εν ζωή:

– Το δικαίωμα της μείωσης των παραπάνω τελών έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες, μέχρις ότου και το τελευταίο παιδί ενηλικιωθεί, δηλαδή συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του και σε περίπτωση που σπουδάζει, το 25° έτος. Τα παραπάνω δεν ισχύουν, εάν το παιδί δημιουργήσει δική του οικογένεια.

– Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23°) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25°) έτος της ηλικίας τους.

– Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα ορφανά τέκνα αποτελούν ιδία οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς που τίθενται στο άρθρο 1 του Ν. 1910/1944 «περί προστασίας πολυτέκνων»

–  Το μέτρο ισχύει για ένα ακίνητο, είτε είναι ιδιόκτητο, είτε μισθωμένο, στα όρια του Δήμου και στο οποίο θα διαμένει ο πολύτεκνος.

Η εν λόγω μείωση θα ισχύει μετά την υποβολή των δικαιολογητικών στο Δήμο και από της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αλλαγής του τιμολογίου της ΔΕΗ.

Ως δικαιολογητικά για την παραπάνω απαλλαγή ορίζονται:

1.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πολυτέκνου ή σε περίπτωση αδυναμίας

προσκόμισης του, αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης, όπου και να εμφανίζεται η οικογενειακή του κατάσταση

2. Πρόσφατος λογαριασμός της ΔΕΗ της κατοικίας του

3. Αντίγραφο μισθωτηρίου, αν η οικία είναι μισθωμένη

4. Υπεύθυνη δήλωση του πολυτέκνου, ότι θα ενημερώσει πάραυτα το Δήμο, σε περίπτωση μεταβολής της οικογενειακής του κατάστασης ή αλλαγής κατοικίας του. Παρόμοια δήλωση, σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας του πολυτέκνου, υποχρεούται να υποβάλει και ο ιδιοκτήτης του ακίνητου. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται πλην του τέλους και πρόστιμο και οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

5. Πιστοποιητικό σπουδών των παιδιών, εφ’ όσον σπουδάζουν

6. Εκκαθαριστικό Σημείωμα

7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα κρίνει απαραίτητο η υπηρεσία

newpost

αφήστε ένα σχόλιο


9 − = δυο