ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 – 11 – 2015

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 3η Νοεμβρίου 2015,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 2.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1.    Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2015 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
2.    Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 51/2015 μελέτης, δαπάνης 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).
3.    Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ. αρ. 70/2015 μελέτη και ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για το 2015.
4.    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, δαπάνη διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού 169.998,57 € (συμ/νου ΦΠΑ) και κατάρτιση των σχετικών όρων της διακήρυξης, που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων».
5.    Έγκριση των όρων της μελέτης με αρ. 162/2015 για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 23.100,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου».
6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) για «Δαπάνες Εορταστικού Διάκοσμου».
7.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου Γλυφάδας».
8.    Λήψη απόφασης για διάθεση (ψήφιση) συνολικού ποσού 6.200,00 €, που αφορά ισόποση δαπάνη επιστροφής χρημάτων στην δικαιούχο εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο μας.
9.    Λήψη απόφασης για διάθεση (ψήφιση) συνολικού ποσού 40,00 €, που αφορά ισόποση δαπάνη επιστροφής χρημάτων στον δικαιούχο Δήμο Αργυρούπολης, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο μας.
10.    Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη ταχυδρομικών τελών.
11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Παπαρρηγόπουλο Ανδρέα.
12.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Παπαρρηγόπουλο Ανδρέα.
13.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Αγγελική Καλογιάννη.
14.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Αβαρκιώτη.
15.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.
16.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

αφήστε ένα σχόλιο


τέσσερα × = 12