ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 10η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

 

1. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2016.

 

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.

 

3. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους και διάθεση αυτών.

 

4. Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2015 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

5. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού του Δήμου, που αφορούν δαπάνες από προμήθειες, δαπάνες γενικής φύσης (αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες και εργασίες), λογαριασμούς (πιστοποιήσεις) έργων και λογαριασμούς (αμοιβές) μελετών σε εξέλιξη, μετά την εκτέλεση παράδοση, διενέργεια και πραγματοποίησή τους αντίστοιχα.

 

6. Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2016.

 

7. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της 3/12/2015 της Επιτροπής για την εκμίσθωση δύο (2) κοινόχρηστων χώρων για την εγκατάσταση ισάριθμων σταθμών συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Γλυφάδας.

 

8. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 233.503,20 € (συμπ. Φ.Π.Α.)

 

9. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού της εκτέλεσης της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων πεζών» πρ/σας δαπάνης 73.492,50 € (συμ/νου ΦΠΑ).

 

10. Λήψη απόφασης επί του από 26/1/2016 Πρακτικού Διενέργειας, του από 29/01/2016 Πρακτικού Εξέτασης Ένστασης και του από 5/2/2016 Πρακτικού Αξιολόγησης/Γνωμοδότησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων».

 

11. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού της εταιρείας ¨Αστικές Περιβαλλοντικές Αναπλάσεις Α.Ε.» σε απαίτησή της που περιλαμβάνεται στην από 11.11.2015 υπ’ αρ. 134/2015 αγωγή της κατά του Δήμου Γλυφάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.295 € συνεπεία του ανωτέρω συμβιβασμού.

 

12. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού του κ. Αλέξανδρου Αλεξόπουλου σε απαίτησή του που περιλαμβάνεται στην από 18.11.2015 υπ’ αρ. 7291/2015 αγωγή του κατά του Δήμου Γλυφάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.225 € συνεπεία του ανωτέρω συμβιβασμού.

 

13. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού του κ. Κωνσταντίνου Νικολετόπουλου σε απαίτησή του περί αποζημίωσης των υλικών ζημιών οχήματός του από πτώση δέντρου επί της συμβολής των οδών Κύπρου και Πανδώρας στο Δήμο Γλυφάδας και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 590,00 € συνεπεία του ανωτέρω εξώδικου συμβιβασμού.

αφήστε ένα σχόλιο


1 + έξι =