ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε.

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 24η Φεβρουαρίου, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. για να συζητήσου με και να αποφασίσουμε για :

1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 299.170,51 € , προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για προμήθειες παγίων.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.494.553,54 €, προς εξόφληση των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για δαπάνες μη ειδικά κατανομαζόμενες .

3. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 598.314,15 €, προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για δαπάνες κατασκευής , επέκτασης και συμπλήρωσης έργων .

4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 468,5 €, προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για δαπάνες αμοιβών αιρετών αρχόντων και τρίτων .

5. Λήψη απόφασης για ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 31.627,84 € για την καταβολή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες στη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών 2012 , υπαλλήλων του Δήμου.

7. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 582,48 € προς απόδοσή του στο ίδιο Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» με το διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΠΑ» της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες στη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών 2012 , υπαλλήλους του.

8. Λήψη απόφασης για άσκηση δικαιώματος προαίρεσης για τη χρονική επέκταση της υπό εκτέλεσης εργασίας «Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων» (126/2008 μελέτη ΤΥΔΓ)

9. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 4980/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

10. Λήψη απόφασης επί της με αρ.πρωτ. 6710/6.2.2014 εισήγησης της Ειδικής Νομικής Συνεργάτιδας Παναγιώτας Δάρα, αναφορικά με την υπ΄αρ. πρωτ. 69519/28.11.2013 πρόταση εξώδικού συμβιβασμού της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ» αναφορικά με την από 1.1.2013 αγωγή της για το με αρ. 417/11.12.2012 τιμολόγιο προμήθειας και υπηρεσιών.

11. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Τσάπελη

12. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ελένη Διατσέγκου

13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Μακρυδάκη

14. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Μακρυδάκη

15. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

16. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

17. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

18. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Γεράσιμο Φιλόπουλο.

19. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Λαμπρινή Σάτου .

20. Έγκριση της με αρ. 585/2014 απόφασης Δημάρχου , που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΟΚΚΟΡΗΣ

α/α

Ο Αντιδήμαρχος

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

αφήστε ένα σχόλιο


+ 5 = επτά