ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 2α Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015.

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.

 

3. Λήψη απόφασης για ανατροπή Εκθέσεων (Προτάσεων) Ανάληψης Υποχρέωσης, αποδέσμευσης των σχετικών πιστώσεων και έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, κατόπιν της 268/15 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικον. Έτους.

 

4. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των με αρ. 81 & 582/15 προηγούμενων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 179.593,88 € προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη για δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και συμπλήρωσης έργων.

 

5. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση προστίμου που επιβλήθηκε στο Δήμο μας από το Υπουργείο Οικονομικών-Δ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων -Τμήμα Δικαστικού πλέον νόμιμων τελών.

 

6. Λήψη απόφασης επί του από 20/11/2015 Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.100,00 €.

 

7. Λήψη απόφασης επί του από 24/11/2015 Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια κηπευτικού χώματος, σπόρου χλοοτάπητα, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και καλλωπιστικών φυτών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.799,76 €.

 

8. Λήψη απόφασης για έγκριση των όρων των Τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την «Προμήθεια προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων και φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων».

 

9. Λήψη απόφασης για έγκριση των όρων των Τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την «Προμήθεια οπλισμού σκυροδέματος».

 

10. Λήψη απόφασης για έγκριση των όρων των Τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 50.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την «Προμήθεια στεγάστρων ιχθυαγοράς».

 

11. Έγκριση των όρων των Τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού 12.300,00 € για το έτος 2015 και το υπόλοιπο για το 2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HW & SW & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ)» και 50,00 € για το έτος 2015 και το υπόλοιπο για το 2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 150 ΑΔΕΙΩΝ ANTIVIRUS» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 51.499,50 € και κατάρτιση των σχετικών όρων της διακήρυξης.

 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων πεζών».

 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.598,13 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών για την αναγνώριση πηγών στο Δήμο μας ως ιαματικών».

 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια συστημάτων οδικής ασφάλειας – μειωτήρες ταχύτητας».

 

15. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1610,59 € στην Καρυδά Ιωάννα για την εκτέλεση της με αριθμό Α3344/15 απόφασης του 3ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

 

16. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά στην εξόφληση οφειλής προς την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΠΟΛΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)» και διακριτικό τίτλο : «TRUST OIL Ε.Ε.».

 

17. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά στην εξόφληση οφειλής προς την τεχνική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΞΩΝΗ Ε.Ε – ΑΙΞΩΝΗ – Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε.».

 

18. Λήψη απόφασης για τη δωρεά στο Δήμο μας τριάντα (30) πλαστικών κάδων.

 

19. Λήψη απόφασης για διάθεση (ψήφιση) συνολικού ποσού 654,55 €, που αφορά ισόποση δαπάνη επιστροφής χρημάτων στους δικαιούχους, ως αχρεωστήτων καταβληθέντων στο Δήμο μας.

 

20. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.734,30 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Αναστασόπουλου Δημήτριου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

 

21. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 206,64 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου για υπόθεση του Δήμου.

 

22. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 183,27 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Παπά για υποθέσεις του Δήμου.

 

23. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

 

24. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

 

25. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Αβαρκιώτη.

 

26. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Αγγελική Καλογιάννη.

 
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

 

αφήστε ένα σχόλιο


− 3 = ένα