ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 4η  Αυγούστου 2015,  ημέρα Τρίτη  και ώρα  2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1.    Λήψη απόφασης για κατακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού και ανάδειξης ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Συντήρηση ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων)» πρ/σας δαπάνης 72.139,50 € (συμ/νου ΦΠΑ).

2.    Λήψη απόφασης για έγκριση του αποτελέσματος  δημοπρασίας  για την εκτέλεση  του έργου με τίτλο «Συντήρηση σχολείων» , πρ/σας δαπάνης 700.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

3.    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού 490,000.00 € (συμ/νου ΦΠΑ) με πίστωση ποσού 90.000,00 € για το 2015 και το υπόλοιπο ποσό 400.000,00 € για το έτος 2016 και κατάρτιση των σχετικών όρων της διακήρυξης ,  που αφορά την «Προμήθεια Προκατασκευασμένου Κτιρίου Παιδικού Σταθμού οδού Πύργου».

4.    Λήψη απόφασης για ανάληψη (έγκριση) δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης, που αφορά την μελέτη, με τίτλο «Μελέτη  Κυκλοφοριακών  Ρυθμίσεων  και  Σηματοδοτήσεων» ποσού 17.785,80€ (συμ/νου ΦΠΑ) κα ανάθεση αυτής.(επανάληψη της διαδικασίας λόγω αλλαγής της νομοθεσίας)

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 23%), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και ακαθάρτων ».

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 €  και έγκριση των συντασσόμενων τευχών της 124/2015 μελέτης που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για το νέο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων »

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού  1.230,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την: «Προμήθεια αναλώσιμων πολιτικής προστασίας»

8.    Έγκριση των όρων των Τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου   διαγωνισμού και  διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

9.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού  14.500,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας / εργασίας με τίτλο «Συντήρηση , αναβάθμιση και ανταλλακτικά ανελκυστήρων» και συγκεκριμένα  Α. Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων ποσού 3.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) Β. Αναβάθμιση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων ποσού 10.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) και Γ. Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων ποσού 1.500,00 € (συμ/νου ΦΠΑ)

10.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού  19.985,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας / εργασίας με τίτλο «Εργασίες αποξηλώσεων , καθαρισμών , υποστυλώσεων και προσωρινής άρσης επικινδύνου στο κτίριο Ζησιμοπούλου 8 και Λαζαράκη»

11.    Λήψη απόφασης για ανατροπή της με αριθμό 177/21-01-2015 Πρότασης (Έκθεσης) Ανάληψης Υποχρέωσης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 14.858,40 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την «Προμήθεια λιπαντικών και βελτιωτικού κίνησης (Ad Blue) για τα μεταφορικά μέσα»

12.    Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική μελέτη κτιριακών εγκαταστάσεων νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας»

13.    Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Στατική μελέτη νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας»

14.     Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική  μελέτη νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας»

15.    Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Μελέτη φυτοτεχνική και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας»

16.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 150.615,02 € στον κ. Δημήτριο Δραγώνα του Κων/νου (σύμβαση προεξόφλησης και εκχώρησης απαίτησης ΤΣΜΕΔΕ) για  την  εκτέλεση των αμετάκλητων με αρ. 2885, 3420, 3423, 3425, 3474 και 3475/14 αποφάσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών .

17.    Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών ενταλμάτων.

18.    Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 12/2015, 171/2015 και 394/2015 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής.

19.    Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών έκδοσης κάρτας απεριορίστων διαδρομών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους τριών (3) υπαλλήλων (κλητήρων) του Δήμου.

20.    Λήψη απόφασης για ανατροπή εκθέσεων (προτάσεων) ανάληψης υποχρέωσης , την αποδέσμευση των σχετικών πιστώσεων και την εκ νέου έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου ύστερα από την 180/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου.

21.    Λήψη απόφασης για διάθεση (ψήφιση) συνολικού ποσού 516,50 € που αφορά ισόποση δαπάνη επιστροφής χρημάτων στους δικαιούχους, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο μας.

22.    Λήψη απόφασης για διάθεση (ψήφιση) συνολικού ποσού 175,00 € που αφορά ισόποση δαπάνη επιστροφής χρημάτων στο δικαιούχο Δήμο Βάρης – Βούλας  – Βουλιαγμένης, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο μας.

23.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.416,96 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της  δικηγόρου κ. Παναγοπούλου Παρασκευή  για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

24.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.811,79 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Μπρούμα Νικόλαου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

25.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 987,69 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Παπαρρηγόπουλου Ανδρέα για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

26.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 549,81 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Θεοδωρόπουλου Χρήστου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

27.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 354,24 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Τζάνου Φώτιου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

28.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.794,54 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Λακαφώση Κων/νου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

29.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.062,72 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Παπά Ιωάννη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

Σημείωση : Τα παραδοτέα τεύχη των μελετών του νέου Κοιμητηρίου θα βρίσκονται προς ενημέρωσή σας στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου (12ο έως και 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

αφήστε ένα σχόλιο


τρία + 3 =