ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 14η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

 

1.            Λήψη απόφασης για ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της Oικονομικής Επιτροπής.

 

2.            Λήψη απόφασης για ανατροπή Εκθέσεων (Προτάσεων) Ανάληψης Υποχρέωσης, αποδέσμευση των σχετικών πιστώσεων και έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, για λογαριασμούς (αμοιβές) μελετών και αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες και εργασίες σε εξέλιξη, μετά την εκτέλεση παράδοση, διενέργεια και πραγματοποίησή τους αντίστοιχα, κατόπιν της 247/16 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικον. Έτους.

 

3.            Λήψη απόφασης για ανατροπή της με αριθμό 431/25.8.2016 Πρότασης (‘Εκθεσης) Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης Προπληρωμής και λήψη νέας για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς εξόφληση δαπανών τοποθέτησης και αντικατάστασης φωτιστικών επί υπάρχοντων στύλων.

6.            Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς εξόφληση δαπανών έκδοσης νέων πινακίδων μηχανημάτων έργων (δύο αυτόνομα πλυστικά οχήματα).

 

7.            Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς εξόφληση δαπανών τοποθέτησης & αντικατάστασης φωτιστικών.

 

8.            Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στις επιτροπές Διενέργειας, Αξιολόγησης Διαγωνισμών (Προμηθειών-Εργασιών) και στις επιτροπές Εξέτασης Ενστάσεων (Προμηθειών & Εργασιών) με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ Α΄147).

 

9.            Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 74.400,00 € συμ/νου ΦΠΑ, που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο : «Επέκταση δικτύου Wi-Fi».

 

10.          Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € συμ/νου ΦΠΑ, που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο : «Ανάπτυξη λογισμικού για την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου».

 

11.          Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 29.760,00 € συμ/νου ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) στα οχήματα του δήμου».

 

12.          Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 150.000,00 € συμ/νου ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ».

 

13.          Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00 € συμ/νου ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια καθιστικών».

 

14.          Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.444,44€ για το έτος 2016 και υπόλοιπο του ποσού για το 2017, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%) που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ».

15.          Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 19.365,08 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%), που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια ανταλλακτικών και συναφή, συντήρηση-επισκευή ραδιοδικτύου πομποδεκτών και προμήθεια ασυρμάτων και παρελκόμενων αυτών».

 

16.          Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 29.999,97€ και έγκριση των όρων της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ».

 

17.          Έγκριση των όρων της μελέτης για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 32.998,63€ (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων βιβλίων και διαφόρων εντύπων».

 

18.          Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης-Γνωμοδότησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ», συνολικής πρ/σας δαπάνης 246.990,27€ (συμ/νου ΦΠΑ).

 

19.          Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του από 26/07/2016 πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Εργασίες υποστήριξης για την κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και των υλικών του δήμου καθώς και τη μηνιαία εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής» πρ/σας δαπάνης 73.798,60 € (συμ/νου ΦΠΑ).

 

20.          Έγκριση της υπ’ αρ.2036/2016 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κο Απόστολο Γεωργούλα.

 

21.          Έγκριση της υπ΄αρ. 2013/2016 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Βασίλειο Παπακωνσταντίνου.

 

22.          Έγκριση της υπ’ αρ. 2011/2016 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο κα Φωτεινή – Δήμητρα Βετούλη.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

αφήστε ένα σχόλιο


9 + επτά =