ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 30η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1. Λήψη απόφασης επί του από 24.3.2016 Πρακτικού Γνωμοδότησης του πρόχειρου διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Αποψιλώσεις, καθαρισμοί και λοιπές εργασίες πολιτικής προστασίας» συνολικού ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

2. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 142.809,27 € για την εκτέλεση της 4523/2015 απόφ. του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση συνολικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.103,55 € για την καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων τεχνικών υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μέσα από 1.6.2014 ως 31.12.2014.

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και ακαθάρτων».

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 10.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Επισκευή κάδων απορριμμάτων».

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 3.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δικτυακών φωτοεκτυπωτικών Α3».

7. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου Γλυφάδας».
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

αφήστε ένα σχόλιο


5 × πέντε =