ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 8η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1. Λήψη απόφασης επί του από 4/03/2016 Πρακτικού Συνέχισης Διενέργειας-Βαθμολόγησης τεχνικών προδιαγραφών και του από 4/03/2016 Πρακτικού Αξιολόγησης-Γνωμοδότης οικονομικής προσφοράς του Επαναληπτικού ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου παιδικού σταθμού οδού Πύργου».

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 200.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Διαμόρφωση και συντήρηση ακτών».

3. Έγκριση των όρων της 15/2016 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης που αφορά την εργασία/υπηρεσία με τίτλο : «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 102.811,54 € (συμ/νου ΦΠΑ) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια ξυλείας».

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 10.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο : «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου».

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 9.999,90 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια ηλεκτρονικών μηχανημάτων ήχου».

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια υλικών υδραυλικών εργασιών».

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 8.500,00 € για το έτος 2016 και δέσμευση του υπολοίπου ποσού των 1.499,00 € στον προϋπολογισμό για το έτος 2017 που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο : «Καθαρισμός υαλοπινάκων δημοτικών κτιρίων».

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 19.700,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) που αφορά τις «Δαπάνες ΚΤΕΟ».

10. Έγκριση των όρων των Τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 18.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την Προμήθεια Ηλεκτρικής σκούπας (χταπόδι) για την πισίνα του κολυμβητηρίου.

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 10.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γερανού ανύψωσης για ΑΜΕΑ».

 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

αφήστε ένα σχόλιο


5 − τρία =