ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 1η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για: 

1. Λήψη απόφασης για συμπληρωση της με αρ. 30/2016 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.821.923,44 €, προς εξόφληση των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για δαπάνες μη ειδικά κατονομαζόμενες.

2. Λήψη απόφασης οικονομικής Επιτροπής για κατακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού και ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων πεζών», πρ/σας δαπάνης 73.492,50 € (συμ/νου ΦΠΑ).

3. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Συνέχισης Διενέργειας του Επαναληπτικού ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου παιδικού σταθμού οδού Πύργου»

4. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της 22/2016 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης που αφορά την εργασία/υπηρεσία με τίτλο «Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, αιθουσών, διαδρόμων και κλιμακοστασίων σχολικών μονάδων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 200.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) με διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων για το οικονομικό έτος 2016 ποσού 170.000,00 € και 30.000,00 € για το οικονομικό έτος 2017 και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

5. Έγκριση των όρων της μελέτης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.787,70 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τεχνητών εμποδίων για την αποτροπή πρόσβασης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους».

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες για οργάνωση, συντονισμό και λειτουργία Δημοσίων Σχέσεων».

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς» με πίστωση 22.600,00 € για το έτος 2016 και πίστωση 2.000,00 € για το έτος 2017, σύμφωνα με το Ν. 4235/2014 άρθρο 9.

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Αναβάθμιση Εφαρμογής Τηλεματικής Διαχείρισης (GPS) στα Οχήματα Καθαριότητας (εντοπισμός θέσης)».

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 7.380,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Επικαιροποίηση και επέκταση υδραυλικής μελέτης αποχέτευσης ομβρίων περιοχών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Δήμου Γλυφάδας».

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 200.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Διαμόρφωση και συντήρηση ακτών».

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 12.000,00 €, που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας».

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Κλάδεμα ψηλών δένδρων».

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 440.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%), που αφορά την Επισκευή και συντήρηση σε εξωτερικά συνεργεία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για καταβολή εξόδων κηδείας του θανόντος υπαλλήλου του Δήμου μας Κρέμπερη Γεωργίου.

15. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 890,52 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Δημήτριου Αβαρκιώτη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

16. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 890,52 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

17. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.208,48 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

18. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.869,57 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Κων/νου Λακαφώση για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

αφήστε ένα σχόλιο


− πέντε = 4