ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τουΔήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 24η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1. Λήψη απόφασης για ανατροπη της με αριθμό 150/4.1.2016 πρότασης (Έκθεσης) Ανάληψης Υποχρέωσης και εκ νέου έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 31.000,00 €, προϋπολογισμού του Δήμου που αφορούν δαπάνες λογαριασμών (πιστοποιήσεων) αποπερατωμένων έργων.

2. Λήψη απόφασης επί του από 3/2/2016 Πρακτικού Διενέργειας του επαναληπτικού ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου Παιδικού Σταθμού οδού Πύργου».

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Αμοιβή για την ενημέρωση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου».

4. Έγκριση των όρων της μελέτης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τεχνητών εμποδίων για την αποτροπή πρόσβασης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους».

5. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, δαπανών διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων για το έτος 2016 ποσού 122.570,91 €, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων) και κατάρτιση των σχετικών όρων της διακήρυξης, που αφορά: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Αμοιβή για επιστημονική υποστήριξη σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων».

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες για οργάνωση, συντονισμό και λειτουργία Δημοσίων Σχέσεων».

8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), έγκριση των συντασσόμενων τευχών της μελέτης και καθορισμός των όρων που αφορούν την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Αποψιλώσεις, καθαρισμοί και λοιπές εργασίες πολιτικής προστασίας».

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Αποκατάσταση πρόσοψης Δημαρχιακού Μεγάρου».

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 12.633,90 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά το έργο με τίτλο: «Αναχαίτιση ομβρίων πλατείας Σύμης στην Αιξωνή».

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 12.633,90 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά το έργο με τίτλο: «Κατασκευές λιθοδομών σε πλατείες».

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠ)».

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια χρωμάτων».
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

αφήστε ένα σχόλιο


9 + = δεκαεπτά