ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΜΕΡΑ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 23η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1. Έγκριση των όρων των Τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.787,70 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την «Προμήθεια τεχνητών εμποδίων για την αποτροπή πρόσβασης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους» (από αναβολή).

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.151.938,90 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φυτών, δέντρων κλπ. για τη συντήρηση πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων» με δικαίωμα προαίρεσης έως 15% ποσού 172.790,84 € (συμ/νου ΦΠΑ).

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € για το έτος 2016 που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 44.998,32 € (συμ/νου ΦΠΑ) και έγκριση των συντασσόμενων τευχών της 201/2015 μελέτης και καθορισμός των όρων που αφορούν την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Δαπάνες μετατροπής υπερκατασκευών βαρέων οχημάτων».

5. Λήψη απόφασης επί του από 11.3.2016 Πρακτικού Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Αποψιλώσεις, καθαρισμοί και λοιπές εργασίες πολιτικής προστασίας» συνολικού ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

6. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.272,94 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

7. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.062,72 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ιωάννη Παπά για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

8. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

9. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

10. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

11. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

12. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

14. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

15. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

 
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

αφήστε ένα σχόλιο


× οκτώ = 64