ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 22α Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Tρίτη και ώρα 2.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:1. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”, πρ/σας δαπάνης 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

2. Λήψη απόφασης επί του από 11/12/2015 Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης-Γνωμοδότησης του Πρόχειρου Επαναληπτικού διαγωνισμού την προμήθειας με τίτλο : ¨Προμήθεια εργαλείων, προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της καθαριότητας και προμήθεια υλικών εξοπλισμού πολιτικής προστασίας», ως προς τις Ομάδες Α και ΣΤ πρ/σας δαπάνης 25.772,21 € (συμ/νου ΦΠΑ).

3. Λήψη απόφασης επί του από 14/12/2015 Πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για τη συνέχιση του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.100,00 €.

4. Λήψη απόφασης επί του από 16/12/2015 Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης-Γνωμοδότησης του Πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια οπλισμού σκυροδέματος», ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

5. Έγκριση των όρων της 161/2015 μελέτης για τη διενέργεια απευθείας ανάθεσης διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο : «Φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς», σύμφωνα με το Ν. 4235/2014, άρθρο 9.

6. Έγκριση των όρων της μελέτης με αριθ. 197/2015 για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 19.547,28 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια ανταλλακτικών και συναφή – Συντήρηση/επισκευή ραδιοδικτύου πομποδεκτών και προμήθεια ασυρμάτων και παρελκόμενα αυτών».

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 7.499,92 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την εργασία/υπηρεσία με τίτλο: «Προμήθεια και αντικατάσταση ηλεκτροβάνων κεντρικού κλιματισμού».

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού».

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 200.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 7.000,00 € που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια χημικών υλικών για τη λειτουργία της πισίνας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Γλυφάδας».

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 12.000,00 € που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο : «Εργασίες συντήρησης Δημοτικού Κολυμβητηρίου».

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού των ληφθέντων χρημάτων για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων (έκδοση ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδρομών) δύο (2) κοινωνικών λειτουργών.

13. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση ψήφιση πίστωσης ποσού 50,00 € για το έτος 2015 και το υπόλοιπο ποσό για το έτος 2016 ενδ. πρ/σμού 246.000,00 € και κατάρτιση των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά την παροχή / υπηρεσίας «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας».

14. Έγκριση των όρων της 205/2015 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης ποσού 50,00 € για το έτος 2015 και 175.216,39 € για το έτος 2016, που αφορά την εργασία/υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες φύλαξης μαρινών Δήμου Γλυφάδας» συνολικής πρ/σας δαπάνης 175.266,39 € (συμ/νου ΦΠΑ) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

15. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, δαπάνης, διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης συνολικού ποσού 12.300,00 € για το έτος 2015 και το υπόλοιπο για το 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.800,00 € και έγκριση των συντασσόμενων τευχών της 179/2015 μελέτης και καθορισμός των όρων που αφορούν την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ».

16. Λήψη απόφασης επί του από 15/12/2015 Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης-Γνωμοδότησης του Πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια στεγάστρων ιχθυαγοράς», ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 50.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

17. Έγκριση της υπ’ αρ. 3739/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κο Θεοχάρη Γυφτάκη.

18. Έγκριση της υπ’ αρ. 3658/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κο Νικόλαο Πινάτση.

19. Έγκριση της υπ’ αρ. 3709/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κο Απόστολο Γεωργούλα.

20. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Πινάτση.

21. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Πινάτση.

22. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Πινάτση.

23. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

24. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

25. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Αβαρκιώτη.

26. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Αβαρκιώτη.

27. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Αβαρκιώτη.

28. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Αβαρκιώτη.

 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

αφήστε ένα σχόλιο


− τέσσερα = 2