ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 9η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των με αρ. 82/2015 και 254/2015 , 4.12.2015 Αρ. Πρωτ. 54783 προηγούμενων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 774.288,60 € , προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για δαπάνες μη ειδικά κατανομαζόμενες.

 

2. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.843,20 € προς εξόφληση προστίμου, που επιβλήθηκε στο Δήμο μας από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά , ΣΤ’ Λιμενικό Τμήμα Γλυφάδας.

 

3. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 757,04 € στον κ. Ιωσηφέλλη Κυριάκο, που αφορά στην απαίτηση του αιτούντος , που περιλαμβάνεται στην από 15.3.2015 αγωγή του , στα πλαίσια εξωδικαστικού συμβιβασμού.

 

4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.125,00 € που αφορά στην απαίτηση αποζημίωσης των υλικών ζημιών του οχήματός της από πτώση δένδρου, στην κ. Στυλιανή Παπανικολάου, στα πλαίσια εξωδικαστικού συμβιβασμού.

 

5. Λήψη απόφασης επί του από 15/10/2015 και 2/12/2015 πρακτικού διενέργειας και συνέχισης διενέργειας αντίστοιχα του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου Παιδικού Σταθμού οδού Πύργου» .

 

6. Λήψη απόφασης επί του από 7/11/2015 πρακτικού διενέργειας , του από 10-11-2015 πρακτικού συνέχισης και του από 9/11/2015 Πρακτικού αξιολόγησης (γνωμοδότησης) του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας με τίτλο «Αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γλυφάδας».

 

7. Λήψη απόφασης επί του από 4/12/2015 πρακτικού διενέργειας του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας (μερικού Π/Υ 1.964.029,56 €), πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας (μερικού Π/Υ 191.388,00€) & πετρελαίου θέρμανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου Γλυφάδας (μερικού Π/Υ 29.990,50€) για τα έτη 2016 -2017»

 

8. Λήψη απόφασης επί του από 1/12/2015 πρακτικού διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών»

 

9. Λήψη απόφασης επί του από 3/12/2015 πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης (γνωμοδότησης) του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών περίφραξης (τύπου ΝΑΤΟ)»

 

10. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης (γνωμοδότησης) του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου της υπηρεσίας/ εργασίας «Αμοιβή για την ψηφιακή αποτύπωση μαρινών – κοιμητηρίων και σύνδεση με την κεντρική υπηρεσία»

 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 30.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) και έγκριση των συντασσόμενων τευχών της μελέτης και καθορισμός των όρων που αφορά την παροχή υπηρεσίας/ εργασίας «Οικονομική ενίσχυση του Κοινωνικού έργου των Ιερών Ναών της Μητρόπολης Γλυφάδας» .

 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 20.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) και έγκριση των συντασσόμενων τευχών της μελέτης και καθορισμός των όρων που αφορά την παροχή υπηρεσίας/ εργασίας «Δαπάνες διοργάνωσης χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης για τα παιδιά των εργαζόμενων του Δήμου Γλυφάδας» .

 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 62.971,30€ (συμ/νου ΦΠΑ) και έγκριση των συντασσόμενων τευχών της 165/2015 μελέτης και καθορισμό των όρων που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Παροχή γενικών ιατρικών εξετάσεων»

 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 27.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού».

 

15. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

 

16. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

 

17. Έγκριση της υπ΄αρ. 3658/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Νικόλαο Πινάτση.

 

18. Έγκριση της υπ΄αρ. 3628/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Φωτεινή – Δήμητρα Βετούλη.

 

19. Έγκριση της υπ΄αρ. 3477/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο.

 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

αφήστε ένα σχόλιο


− δυο = 6