ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 2α  Σεπτεμβρίου 2015,  ημέρα Τετάρτη και ώρα7.30 μ.μ.     για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

1.     Επικύρωση πρακτικών της 13ης , 17ης και 19ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2015.

 

2.    Επανυποβολή προς έλεγχο και έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, μετά από την αξιολόγηση οικονομικών αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου έτους 2015.

 

3.    Λήψη απόφασης για κατανομή έκτακτης επιχορήγησης χρηματικού ποσού 130.000,00 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, για την αντιμετώπιση λειτουργικών και λοιπών αναγκών των σχολείων.

 

4.    Επαναπροσδιορισμός διαδικασίας χορήγησης έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους μονίμους κατοίκους του Δήμου μας.

 

5.    Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης καθιέρωσης εξαιρέσεωναπό την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του συνεχούς ωραρίουτης υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου για το υπόλοιπο του έτους 2015.

 

6.    Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής ποσού10.488,00 € από την Τράπεζα Πειραιώς για τη συμμετοχή του Ν.Π.«ΚΑΠΠΑ» στην πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (σχετ. η με αρ. 119/2015 απόφαση του Ν.Π. «ΚΑΠΠΑ»).

7   Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού 14.410,00 € από την Τράπεζα Πειραιώς που αφορά  την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (σχετ. η με αρ. 120/2015 απόφαση του Ν.Π. «ΚΑΠΠΑ»).

8.    Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα.

 

9     Έγκριση του 7ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων».

 

10.  Ίδρυση θέσεων στάσης – στάθμευσης ΤΑΞΙ στο Δήμο Γλυφάδας , επί της οδού Ζησιμοπούλου , πλησίον της Πλατείας Εσπερίδων κατόπιν της με αρ.πρωτ. 12057/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΑ/21.7.2015 απόφασης της Δ/νσης Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης.

 

11.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων» (αρ.μελ. 70/2015) .

 

12.  Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χημικών υλικών για τη λειτουργία της πισίνας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου».

 

13.  Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χημικού διασκορπιστικού υλικού για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης».

 

14.  Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας , εξοπλισμού πολιτικής προστασίας, στολών εργασίας και στολών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας» .

 

15.  Επί αίτησης του κ. Οικονομόπουλου Θεόδωρου για κοπή δένδρου επί της οδού Άργους 7.

 

16.  Επί αίτησης της κ. Αγγούρη Φωτεινής  για κοπή δένδρων επί της οδούΠροποντίδος 47.

 

17.  Επί αίτησης / δήλωσης των κ.κ. Βάιου Αποστολάκη και Αμαρυλλίς Χουλάκη για κοπή δένδρου επί της οδού Φιλαδελφείας 12.

 

18.  Επί αίτησης του κ. Γλυκή Παναγιώτη για κοπή δένδρου επί της οδούΉβης 166.

 

Γλυφάδα,28.8.2015

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

αφήστε ένα σχόλιο


− 1 = ένα