ÅÐÉÈÅÓÇ ÁÐÏ ÏÌÁÄÁ ÁÃÍÙÓÔÙÍ ÓÅ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÓÔÏ ÊÅÍÔÏ ÔÇÓ ÁÈÇÍÁÓ ÃÉÁ ÔÏÍ ÄÇÌÇÔÑÇ ÊÏÕÖÏÍÔÉÍÁ (EUROKINISSI/ ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

αφήστε ένα σχόλιο


επτά + = 9