ΣΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Σε 100 δόσεις θα εξοφληθούν τα χρέη προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα τους. Η ρύθμιση περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείο Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά σε οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Η ρύθμιση των 100 δόσεων θα μπορεί να γίνεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς το Δήμο.

Προβλέπονται επίσης μείωση ή και κατάργηση των προσαυξήσεων, των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και των προστίμων που επιβλήθηκαν λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Η απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των δόσεων ως εξής:

  • Απαλλαγή κατά 100% εάν οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ.
  • Απαλλαγή κατά ποσοστό που κυμαίνεται από 80% έως 50%, ανάλογα με το χορηγούμενο αριθμό δόσεων ως εξής: (α) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από 20 ευρώ, απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), (β) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), (γ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), (δ) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%),
  • Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη.
  • Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
  • ε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.
  • Σε περίπτωση μη τήρησης των ρητά οριζόμενων προϋποθέσεων, η ρύθμιση καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
  • Προβλέπεται ότι, εφαρμόζονται αναλογικά και για τις οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, οι ισχύουσες ειδικές διατάξεις αναφορικά με την παράταση προθεσμιών ή την αναστολή καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, όπως για παράδειγμα σεισμοί, πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές.

αφήστε ένα σχόλιο


τέσσερα − 1 =