ΝΕΑ “ΦΑΠΑ” ΑΠΟ ΓΙΑΧΟ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ!

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘEΜΑ: Παράνομη ονομασία πλατείας.

Κύριε Γενικέ Γραμματέα, από το 1966 είμαι κάτοικος και δημότης Γλυφάδας, ενώ από

το 1987 έως και το 2006 υπήρξα Δημοτικός Σύμβουλος. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, διετέλεσα επί πέντε (5) διετίες Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με τρείς (3) διαφορετικούς

Δημάρχους (Ανδρέας Σούφης, Θόδωρος Σπονδυλίδης, Στέλιος Σφακιανάκης). Όπως αντιλαμβάνεστε, είχα και έχω αυξημένο ενδιαφέρον, για τα όσα διαδραματίζονται στην πόλη μου.

Πρόσφατα είχαν αναρτηθεί σε διάφορα σημεία της Γλυφάδας πανό με αναγγελία των εγκαινίων, μιας πλατείας με το όνομα «ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΤΙΝΟΥ ΜΕΘΕΝΙΤΗ». Επίσης σε πληροφοριακό έντυπο του Δήμου, που μοιράστηκε κατά χιλιάδες, στη σελ. 12 γίνεται επίσης αναφορά για «ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΤΙΝΟΥ ΜΕΘΕΝΙΤΗ». Ακόμη στο φύλλο της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της 22/01/2014 στην σελίδα 18, σε σημείωμα του Δημάρχου κ. Κόκκορη για άλλο θέμα, αναφέρεται και πάλι σε «ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΤΙΝΟΥ ΜΕΘΕΝΙΤΗ».

Από την πολύχρονη ενασχόλησή μου, γνωρίζω ότι για την μετονομασία οδών και πλατειών, αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, κι επειδή δεν είχα υπόψη μου να έχει ληφθεί σχετική απόφαση, επικοινώνησα με το γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, όπου μου απάντησαν ότι η ονομασία της συγκεκριμένης πλατείας, έγινε λέει, με την υπ. αρ. 157/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.).

Αναζήτησα στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αυτή την απόφαση και διαπίστωσα ότι πράγματι στην συνεδρίαση της (Ε.Π.Ζ.). στις 02/08/2013 συζητήθηκε ως έκτακτο θέμα και ψηφίστηκε η «ονομασία της νέας πλατείας που περικλείεται από τις οδούς Όλγας, Κεφαλληνίας, Πελοποννήσου και Τροόδου στο Ο. Τ. 416Α του Δήμου μας σε Πλατεία Ντίνου Μεθενίτη σε απόδοση φόρου τιμής για τα 45 χρόνια από το θάνατό του»

Για την λήψη μάλιστα, αυτής της απόφασης ο Δήμαρχος κ. Κ. Κόκκορης, επικαλείται επιλέξει: «τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 (114΄) όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τις σχετικές του Ν. 3852/2010 (87΄).

Μετά από λεπτομερές «ψάξιμο» των διατάξεων του νόμου 3852/2010, διαπίστωσα ότι το άρθρο 75 του Ν. 3463/06, δεν έχει τροποποιηθεί. Επομένως η συγκεκριμένη αρμοδιότητα, για την ονομασία οδών και πλατειών, εξακολουθεί να ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα στο άρθρο 8 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) προβλέπονται τα παρακάτω:

«Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών

Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν:

α. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του νομού, ως πρόεδρος.

β. Δύο εκπρόσωποι της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Διοικούσα Επιτροπή της και

γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Περιφέρειας του κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία.»

Ενδιαφέρουσα είναι και η σχετική νομολογία, μετά την απ. 1316/1979 του Συμβ. Επικρατείας:

«Το θέμα της ονομασίας ή μετονομασίας οδών ή πλατειών δεν δύναται να θεωρηθεί ότι υπάγεται αποκλειστικώς εις τας τοπικάς υποθέσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, τας συνδεομένας προς την εντός αυτών οργανωμένην διαβίωσιν των κατοίκων τούτων και τας κοινάς αυτών υλικάς ή μη ανάγκας και μόνον, αλλά έχει προεχόντως μη τοπικόν χαρακτήρα, καθ’ όσον δύναται να αφορά και εις τους κατοίκους άλλων περιοχών ή και ολοκλήρου της Χώρας, διότι η εν λόγω ονομασία ή μετονομασία οδών ή πλατειών, συνδέεται πολλάκις προς γενικώτερον ζήτημα της απονομής τιμής προς πρόσωπα, κράτη, πόλεις κλπ., ή της διατηρήσεως της μνήμης ιστορικών συμβάντων ευρυτέρας σημασίας.»

Εν όψει των παραπάνω, προκαλούνται εύλογα ερωτηματικά γιατί ο Δήμαρχος – Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε μη αρμόδιο όργανο, το οποίο και αποφάσισε αναρμοδίως. Επίσης γιατί το έθεσε ως έκτακτο θέμα, προ ημερήσιας διάταξης, παρότι δεν υπήρχε κάτι το επείγον, αφού η πλατεία εγκαινιάστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, ήτοι 4,5 μήνες μετά την λήψη από την Ε.Π.Ζ., της εν λόγω απόφασης, επομένως υπήρχε ο χρόνος να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες του άρθρου 8 του νόμου 34632006.

Κατά συνέπεια στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν διαπραχθεί τα εξής μη νόμιμα:

1. Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έχουν διαπράξει υπέρβαση της αρμοδιότητάς τους, οι οποίες είναι συγκεκριμένες κι ορίζονται σαφώς, στο άρθρο 73 του νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης).

2. Για την ονομασία της πλατείας, δεν έχουν τηρηθεί τα όσα ορίζει το άρθρο 8 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006), κι επομένως η απόφαση είναι άκυρη, αφού ελήφθη από μη αρμόδιο όργανο.

Θέτω τα παραπάνω υπόψη σας, με την ιδιότητά σας ως ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ,

προκειμένου να πράξετε τα δέοντα για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Αντίγραφο της απόφασης 157/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2. Ενημερωτικό φυλλάδιο του Δήμου.

3. Φωτογραφία της πινακίδας ονομασίας της πλατείας.

4. Αντίγραφο από το δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ.

Με εκτίμηση

 

Παναγιώτης Γ. Γιάχος

αφήστε ένα σχόλιο


× 3 = δεκαπέντε