ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΚΚΟΡΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Άλσους 15, Γλυφάδα Δήμαρχο κ. Γεώργιο Παπανικολάου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Γλυφάδα, 26 Ιανουαρίου 2015 Κύριε Δήμαρχε,

Τις τελευταίες ημέρες, δεχθήκαμε στα γραφεία της παράταξης μας «ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ» συγκεκριμένες καταγγελίες από δημότες του Δήμου μας ότι, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 και από ώρα 11.00 πμ, ο Δήμος Γλυφάδας, υπό τη δική σας διοίκησή, θα προβεί σε εκταφή των ενταφιασμένων νεκρών στο νέο κοιμητήριο, στη θέση «Πατητήρι», στις παρυφές του Υμηττού. Προς τούτο, μάλιστα, έχετε αποστείλει και προσωπικές επιστολές στους συγγενείς των νεκρών προκειμένου να παραστούν κατά την εκταφή…

Την ενέργειά σας αυτή δε, δικαιολογείτε επικαλούμενοι το από 1/18-10-2011 πρωτόκολλο κατεδάφισης της Επιτροπής του άρθρου 6 του Ν. 3621/2007 για δήθεν αυθαίρετες κατασκευές του Δήμου Γλυφάδας για ίδρυση νεκροταφείου σε αναδασωτέα έκταση.

Στη μεταχρονολογημένη αυτή εκτέλεση του ως άνω πρωτοκόλλου, η παράταξη μας «ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ» και οι υπογράφοντες την παρούσα δημοτικοί μας σύμβουλοι, αντιτιθέμεθα σφόδρα και σας καλούμε να απόσχετε από μία τέτοια ενέργεια, για τους εξής λόγους:

Α. Από τον Αύγουστο του 2011, ιδρύθηκε από την Εκκλησία μας και λειτουργεί νέο κοιμητήριο μετά του Ι. Ναού της Γεννήσεως της Θεοτόκου, σε έκταση κείμενη εις τις παρυφές του Υμηττού, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γλυφάδας και σε έκταση που είχε χαρακτηριστεί κατάλληλη προς τούτο από προηγούμενη μελέτη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.2

Β. Την εγκαθίδρυση του δημοτικού αυτού κοιμητηρίου ανέλαβαν ιδιώτες με δικά τους έξοδα και την πρωτοβουλία της Ι. Μητρόπολης Γλυφάδας, προς ικανοποίηση πάγιου – από δεκαετίες – αιτήματος των δημοτών Γλυφάδας, λόγω κορεσμού του παλαιού νεκροταφείου εντός του ομώνυμου Δήμου.

Γ. Έκτοτε έχουν ενταφιαστεί σε αυτό έντεκα (11) αποθανόντες, σύμφωνα με τους κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Δ. Σύμφωνα, με το άρθρο 11 του Ν. 4237/2014 επιλύθηκε και νομοθετικά η νομιμοποίηση του νέου αυτού κοιμητηρίου στο χώρο αυτό, όπου ρητώς προβλέπεται ότι «επιτρέπεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η λειτουργία δημοτικών νεκροταφείων σε χώρους που ήδη χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό εντός προστατευόμενων από ειδικές διατάξεις περιοχών.

Ο οικείος Δήμος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) πλήρη τοπογραφική, γεωλογική και υδροτεχνική μελέτη καταλληλότητας και επάρκειας χώρου και μέσων εντός προθεσμίας ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η λειτουργία του κοιμητηρίου κατά την ανωτέρω παρ. 1 μέχρι υποβολής των μελετών αυτών και εντός της οριζόμενης προθεσμίας μετά την παρέλευση της οποίας παύει οριστικώς».

Ε. Ο Δήμος Γλυφάδας έχει εμπροθέσμως καταθέσει στο ΥΠΕΚΑ πλήρη φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ούτως ο χώρος αυτός και νόμιμα λειτουργεί έκτοτε ως δημοτικό νεκροταφείο.

Στ. Σύμφωνα με την από 19-4-1978 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 424/1978), δέκα ή περισσότερα ενταφιασμένα ανθρώπινα σώματα συνιστούν εν τοις πράγμασι (de facto) νεκροταφείο και επομένως είναι αδιαμφισβήτητο νομικά και πραγματικά ότι το υφιστάμενο νεκροταφείο στις παρυφές του Υμηττού είναι νόμιμο και καμία δημόσια υπηρεσία ή αρχή μπορεί να το καταργήσει.

Ζ. Σε κάθε περίπτωση, στο υπάρχον, νόμιμο, νεκροταφείο έχει ήδη ενταφιαστεί μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, η εκταφή και η μεταφορά των οποίων προσβάλλει την 3 προσωπικότητα των συγγενών, τη μνήμη των νεκρών, καθώς επίσης, συνιστά ενέργεια ηθικώς και θρησκευτικώς απαξιωτική.

Η. Τέλος, η ενέργεια της εκταφής νεκρών, πριν καν τη σήψη των σωμάτων τους και τουλάχιστον την πάροδο τριετίας από την ταφή τους, συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Για τους λόγους αυτούς, εκτιμώντας τα ως άνω πραγματικά και νομικά ζητήματα, σας καλούμε όπως απόσχετε από σχετική ενέργεια εκταφής πτωμάτων από τον περιγραφόμενο χώρο και αποφύγετε κάθε ενέργειά σας που μπορεί να προσβάλλει τη μνήμη των ενταφιασμένων νεκρών, την προσωπικότητα των ζώντων συγγενών τους, τη δημόσια υγεία, το νόμο και τα θρησκευτικά όσια της χριστιανοσύνης, ενώ αντιθέτως, προβείτε σε κάθε ενέργεια που κατατείνει σε σεβασμό και προστασία του περιβάλλοντος και του ήδη υφισταμένου νόμιμου νεκροταφείου εντός του Δήμου Γλυφάδας στις παρυφές του Υμηττού.

Μια τέτοια ενέργεια φοβόμαστε ότι θα απεμπολήσει δικαιώματα νόμιμης λειτουργίας κοιμητηρίου απολύτως αναγκαίου για το Δήμο.

Με πάσα επιφύλαξη για τις ενέργειές σας.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Γλυφάδας και μέλοι της δημοτικής παράταξης «Δυνατή Γλυφάδα»: 1. Κωνσταντίνος Κόκκορης, Πρόεδρος και Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης, 2. Δημήτριος Αλεβίζος, 3.Δημήτριος Βίγλας, 4.Ευστάθιος Γεωργούλας, 5.Ιωάννης Γκέκας, 6. Άννα – Φωτεινή Σάκκου, 7. Δημήτριος Τσακίρης και 8. Δημήτριος Τσαμπίρας, κάτοικοι άπαντες ένεκα της ιδιότητάς τους Άνω Γλυφάδα Αττικής, οδός Εφέσου 4 (τηλ. 210.9627475).

αφήστε ένα σχόλιο


τρία + 1 =