Επιδοτούμενα Σεμινάρια για επιχειρήσεις ΕΣΤΙΑΣΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-25

Ο Εμπορικός Σύλλογος Γλυφάδας σε συνεργασία με το MASTER KEK A.E. ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα (ΛΑΕΚ 1-25) για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45%, με τίτλο:

«Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων»

  • Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 200€)
  • Θα τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος
  • Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών
  • Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι υποχρεωτική

Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.

 

Οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, είναι αυτές που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: (συμπληρώνεται με τα στοιχεία και την υπογραφή του εργοδότη, και την σφραγίδα της επιχείρησης)

3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του καταρτιζόμενου

4. Νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη διασταύρωση του ΑΦΜ του καταρτιζόμενου

5. Φωτοτυπία της σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης του καταρτιζόμενου, στην οποία να φαίνεται καθαρά η τράπεζα, ο αριθμός λογαριασμού του, ΙΒΑΝ (25 νούμερα)

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Εμπορικό Σύλλογο Γλυφάδας, τηλ 2108947108, Μ.Μπότσαρη 7, Γλυφάδα,emp_syl.glyfadas@yahoo.gr

 

Παρακαλούμε κυκλώστε το κατάλληλο πεδίο στις εξής ερωτήσεις:

 

 

  • Έχετε ξανασυμμετάσχει σε πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25΄; ΝΑΙ ΟΧΙ

 

  • Αν ναι, ποιο έτος; Νωρίτερα από το 2009, 2009, 2010, 2011

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ημερομηνία …………………….

Προς

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ …………………………………………………………………

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ………………………………………………………………………………….

Αριθ. Μητρώου ΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (αποτελείται από 10 ψηφία) ……………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ …………………………………………………………………………

Τηλ. …………………….. fax ……………………………… email: …………………….………….

ΩΡΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (σημειώστε Χ): ΣΥΝΕΧΕΣ …………… ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΟ ……………

ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (μαζί με τα υποκαταστήματα): …………………………………………………………………………………………………………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ……………………………………………… ΗΛΙΚΙΑ ………………………..

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (περιγραφή) …………………………………………………………………………..

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ …………………………… ΑΦΜ …………………..………………

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ …………………………………………. ΚΙΝΗΤΟ …………………………………

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:  
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  
Ημερομηνία γέννησης(2):  
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Τηλ:  
Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ:   ΤΚ:  
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ………………………………………………………………..δηλώνω ότι:

 

Α. Η επιχείρηση έχει Α.Μ.Ε ΙΚΑ.: /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ και Α.Φ.Μ.: /_/_/_/_/_/_/_/_/_/.

Β. Η επιχείρηση έχει καταβάλλει για όλους τους εργαζόμενούς της την εργοδοτική εισφορά 0,45% στο ΙΚΑ για το έτος 2011.

Γ. Η επιχείρηση δεν έχει κάνει χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ μέσα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% για το έτος 2012.

Δ.. Η επιχείρηση δεν απασχολεί πάνω από είκοσι πέντε (25) άτομα μαζί με τα υποκαταστήματά της.

Ε. Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν θα παρακολουθήσουν παραπάνω του ενός (1) προγράμματος κατάρτισης κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής εγκυκλίου.

Ζ. Οι καταρτιζόμενοι δεν θα απολυθούν καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισης και για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά από αυτή εκτός και αν συντρέχει σπουδαίος λόγος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον αστικό κώδικα.

 
(Προσοχή, η παράγραφος (ζ) της παρούσας δήλωσης δεν αφορά τις εποχικές επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους το χρονικό διάστημα εκτός της εποχικής λειτουργίας τους)  

Ημερομηνία: ……………..……

Ο – Η.

 

(Υπογραφή)

(Σφραγίδα της επιχ/σης)

αφήστε ένα σχόλιο


+ οκτώ = 9