ΒΑΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ «ΛΑΔΙΑΡΗΔΕΣ» ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ

Βαριές ποινές προβλέπονται στο Σχέδιο Νόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις», που θα κατατεθεί στη Βουλή, για πολιτικούς αξιωματούχους – Πρωθυπουργός, μέλος της Κυβέρνησης, Υφυπουργός, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης και Δήμαρχος – καθώς και για μέλη της Βουλής, Συμβουλίων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιτροπών, που ζητούν ή λαμβάνουν, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης ωφέλημα.

Συγκεκριμένα,

Στο άρθρο 159 του Ποινικού Κώδικα – Δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων – ορίζεται ότι, Πρωθυπουργός, μέλoς της Κυβέρνησης, Υφυπουργός, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης ή Δήμαρχος, που ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης ωφέλημα, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, ως αντάλλαγμα για ενέργειά του ή παράλειψη, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του, τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή από 15.000 έως 150.000 ευρώ.

Με την ίδια ποινή τιμωρείται το μέλος της Βουλής, των Συμβουλίων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Επιτροπών τους, που σχετικά με κάποια εκλογή ή ψηφοφορία η οποία διενεργείται από τα ως άνω Σώματα ή Επιτροπές δέχεται την παροχή ή υπόσχεση οποιασδήποτε φύσης ωφελήματος, για τον εαυτό του ή για άλλον, ή ζητεί τέτοιο ως αντάλλαγμα για να μη λάβει μέρος στην εκλογή ή ψηφοφορία, για να υποστηρίξει ορισμένο θέμα προς ψήφιση ή για να ψηφίσει με ορισμένο τρόπο.

Επίσης, μετά το άρθρο 159 του Ποινικού Κώδικα – Δωροδοκία πολιτικών αξιωματούχων – προστίθεται άρθρο 159Α ως εξής:

1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει οποιασδήποτε φύσης ωφέλημα, άμεσα ή μέσω τρίτου, σε αναφερόμενο στο άρθρο 159 πρόσωπο, για τον εαυτό του ή για άλλον, για τους σκοπούς που αναφέρονται αντίστοιχα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή από 15.000 έως 150.000 ευρώ.

2. Διευθυντής Επιχειρήσεως ή πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε Επιχείρηση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν από αμέλεια δεν απέτρεψε πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχό του από την τέλεση προς όφελος της Επιχείρησης της πράξης της παραγράφου 1.

Πηγή:epoli

αφήστε ένα σχόλιο


× 3 = δεκαοκτώ