ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Καταληκτική ημερομηνία η 30η Ιουνίου του 2017. Υποχρεωτική η υποβολή αναδρομικών φορολογικών δηλώσεων. «Πανωτόκι» 8,75% για τους εκπρόθεσμους της ρύθμισης.

Τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς τις εφορίες ακόμα και σε απεριόριστες δόσεις θα έχουν οι οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα, ενώ το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά στην ουσιαστική στήριξη των εσόδων από τη νέα ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου.

 

Οσα χρέη προς τις εφορίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως 31 Δεκεμβρίου 2012, θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, αν και οι προϋποθέσεις είναι πολλές και αυστηρές. Για να πάρουν το «πράσινο φως» οι υπόχρεοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία τόσο για την οικονομική αδυναμία τους, όσο όμως και για τη δυνατότητά τους να αποπληρώνουν εμπρόθεσμα όλες τις μηνιαίες δόσεις.

Αναδρομική υποβολή δηλώσεων

Επίσης, θα πρέπει να υποβάλουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας, να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις, και να μην έχουν απλήρωτες οφειλές με ημερομηνία καταβολής από την 1.1.2013 και μετά. Για τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο μέχρι 31.12.2012, προβλέπεται η δυνατότητα εξόφλησης έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις, αλλά με εκπτώσεις από 25% έως 50% στις προσαυξήσεις.

Στη ρύθμιση των απεριόριστων μηνιαίων δόσεων μπορούν να υπαχθούν και όσοι είχαν τακτοποιήσει τις οφειλές μέχρι και τις 31.12.2012 με παλαιότερες ρυθμίσεις, αλλά στη συνέχεια «έχασαν» τις ρυθμίσεις. Αρκεί αυτό να έχει γίνει μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή. Ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες στις εφορίες και στα Τελωνεία, δύνανται -κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία- να ρυθμίζονται έως και σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και όχι πέραν της 31.6.2017 να καταβάλλονται ως εξής:

• Με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά 50%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ έως και τις 30.6.2013.

• Με απαλλαγή από το 40% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30.6.2014.

• Με απαλλαγή από το 35% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30.6.2015.

• Με απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30.6.2016.

• Με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30.6.2017.

Κάθε υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή από την 1.1.2013, επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με ετήσιο επιτόκιο 8,75%. Στη ρύθμιση μπορεί επίσης να υπαχθούν έπειτα από επιλογή του οφειλέτη και:

α) ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση της οποίας οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2012 μη ρυθμισμένες οφειλές,

β) ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση, της οποίας οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων.

 

Ποιοι εξαιρούνται

 

Αντιθέτως από τη ρύθμιση εξαιρούνται:

α) οφειλές υπαχθείσες σε παλαιότερη ρύθμιση, η οποία απωλέσθη μετά την ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή και

β) οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

Αν οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των 75.000 ευρώ, απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 ευρώ, πέραν των παραπάνω προϋποθέσεων απαιτείται επιπλέον η παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίζει την αξία της προσφερόμενης διασφάλισης.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, ενώ η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%.

Εάν ο οφειλέτης τεθεί εκτός ρύθμισης υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το υπόλοιπο της οφειλής και οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών μπορούν να επιδιώξουν την αναγκαστική είσπραξή του, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, ακόμη δε και να εντάξουν τον οφειλέτη σε λίστα οφειλετών που θα δημοσιευτεί στο Διαδίκτυο.

Το Δημόσιο μπορεί να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του ακόμη και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση.

Η «πάγια ρύθμιση» ληξιπρόθεσμων οφειλών προβλέπει από 2 έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία.

Του Σωτήρη Νίκα

αφήστε ένα σχόλιο


+ εννέα = 17